תקנון פעילות

תקנון פעילות אשבל בפייסבוק ו/או אינסטגרם

אשבל/ברילי/Barili (להלן:"אשבל"), תערוך פעילות נושאת פרסים, בעמוד הפייסבוק שלה ו/או בעמוד האינסטגרם. ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתפות/ים לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

במהלך תקופת הפעילות יתבקשו המשתתפים/ות לשתף פוסט, לעקוב אחרי העמוד ולתייג באינסטגרם. 

5 משתתפים/ות יזכו במארז מוצרים.

קביעת הזוכים/ות בפעילות, תבוצע על ידי אשבל , והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. אשבל שומרת לה את הזכות לפסול משתתף/ת בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.

מובהר כי כל משתתף/ת יכול/ה לזכות במארז אחד בלבד במשך כל תקופת הפעילות.

רשאי/ית להשתתף כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל/ה בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.

כל משתתף/ת אשר י/תבקש להשתתף בפעילות, יי/תדרש לשתף פוסט ולעקוב אחר העמוד.

הפעילות תתקיים מעת לעת. הודעה בדבר זכייה במארז תפורסם עד 48 שעות ממועד סיום ההגרלה, בפוסט פרסום הזוכים/ות באינסטגרם.

לאחר וידוא פרטי המשתתף/ת הזוכה, תודיע אשבל לזוכה על אופן מסירת המארז.

לשם קבלת המארז, יי/תדרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר/ה במסגרת הפרטים האישיים, וכן לחתום על מסמך אישור קבלת המארז.

אשבל תהא רשאית לפסול, מועמד/ת לזכייה, אשר לא ענתה או הגיבה תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו/לה הודעה על זכייתו/ה.

חלוקת המארז הינה באחריות אשבל אולם אשבל /או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לאיכותם ולטיבם של המוצרים במארז ולכל תקלה, אבדן ו/או נזק שעשוי להיגרם למקבלי/ות המארז או למי מטעמם/ן. לא תינתן תעודת אחריות למארז, ולא תחול על אשבל כל חובה למתן שירות ו/או אחריות.

אשבל תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים/ות שזכו ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם השתתפות בפעילות הינה אישור לכך.

השתתפות בפעילות אינה פתוחה לעובדי אשבל ובני משפחותיהם .

ההשתתפות בפעילות היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים/ות. אשבל ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים/ות בפעילות בגין ו/או בקשר להשתתפותם/ן.

אשבל אינה אחראית, לפעילות התקינה של רשת האינטרנט, על כל רכיביה ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף/ת, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו/ה או חוסר יכולתו/ה הטכנית להשתתף בפעילות.

משתתף/ת בפעילות, מתחייב/ת לשפות את אשבל או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר/ה המשתתפ/ת במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.

הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.

אשבל רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .

אשבל תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת הפעילות (כל פעילות) או לבטלה לחלוטין . הודעה על כל שינוי בפעילות תפורסם בקבוצת אשבל באינסטגרם או בפייסבוק.

הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד אשבל,  בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.

המשתתף/ת מצהיר/ה כי קרא/ה את התקנון, כי הבין/ה את הוראותיו והוא/היא מקבל/ת על עצמו/ה את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.

המשתתף/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/לה ומוסכם עליו/עליה, שאשבל תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר/ה במסגרת השתתפותו/ה בפעילות, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´. במידה והמשתתף/ת אינו/ה מעוניין/ת, עליו/עליה להודיע על כך בכתב לאשבל.

האמור בתקנון זה מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך/ת דין שי/תמונה על ידי אשבל בלבד.

דילוג לתוכן